Ve dnech 30. 1. 2023 – 3. 2. 2023 proběhla realizace mobility v rámci programu Erasmus+ – stínování na slovenské partnerské škole Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha (GVPT), Martin. Škola se nachází v komplexu několika budov, ve kterých se kdysi vzdělávalo kolem 900 žáků. V současné době patří GGVPT s 493 žáky a 44 pedagogy k jednomu z největších gymnázií na Slovensku. Na gymnáziu se realizují dva studijní obory – čtyřleté všeobecné gymnázium a pětileté bilingvní gymnázium (žák musí absolvovat v rámci přijímacího řízení také talentovou zkoušku).

Princip aktivity stínování, která probíhá v rámci projektu “CLIL v praxi” financovaného z programu Erasmus+ spočívá v hostování učitele jedné školy ve škole jiné – partnerské. Učitel z vysílající školy pozoruje výuku svých kolegů, čerpá náměty a inspiraci, seznamuje se se vzdělávacím a školským systémem  v dané zemi,  zajímá se o způsoby hodnocení, metodiku i o samotné školní klima. Komunikuje s vedením školy, vyučujícími a s žáky školy. Pozoruje a účastní se běžného chodu školy (porady, setkání pedagogů a rodičů, školní akce, atd.)

Tato mobilita je velmi  přínosná.  Umožňuje  porovnat různé vzdělávací systémy, přístupy ke vzdělávání, metodiky,  poznat lépe jinou zemi,  inspirovat se a navázat nové kontakty pro případnou další spolupráci. Získané zkušenosti při pobytu na slovenském gymnáziu lze shrnout do následujících bodů:

  • Vzdělávání v Česku a na Slovensku vychází ze stejného základu vzhledem k tomu, že tyto země do roku 1992 tvořily společný stát, ve kterém byl systém vzdělávání stejný pro obě země. Jediným rozdílem byl vyučovací jazyk.
  • Na Slovensku je  povinná desetiletá školní docházka. Tato povinnost platila i v ČR, ale v roce 2005 byla zrušena a zůstalo u povinné devítileté docházky.
  • Slovenská gymnázia jsou čtyřletá, pětiletá (možný nástup již v 8. třídě) a osmiletá. Šestiletá gymnázia byla zrušena.
  • Na slovenských školách byly letos zrušeny jednodenní pololetní prázdniny, ale na rozdíl od nás mají naši sousedé mnohem delší zimní prázdniny.
  • Při srovnání Školního vzdělávacího programu partnerské školy nebyly patrné výrazné rozdíly v organizaci výuky a ve skladbě a obsahu vyučovacích předmětů, stejně tak i v klíčových kompetencích. Nově zde byl zaveden předmět Energie, který e zaměřen především na enviromentální výchovu, zdroje energie a ekologii.
  • Větší rozdíly však nastávají v hodinových dotacích pro různé předměty a ročníky. Slovenští gymnazisté například v posledním maturitním ročníku, kde je celková týdenní hodinová dotace pro všechny předměty cca 27 hodin (což je o 6 hodin méně, než je na našem gymnáziu),  již nemají matematiku. Co se týká rozvrhu hodin, tak výuka začíná všem nejdříve v 8 hodin a nejpozději končí 7. hodinou, tedy ve 14:25 hod.
  • Na hostitelské škole používají informační systém EduPage, který mnoho škol využívá i u nás. Běžná vyučovací jednotka trvá, stejně jako u nás, 45 minut. Třídy bilingvního gymnázia jsou méně početné (maximálně 24 žáků) a většina hodin je rozdělena na skupiny.
  • Škola se pyšní osobností učitele PaedDr. Josefa Beňušky, PhD. který již dlouhá léta působí na Gymnáziu V. Paulínyho-Tótha v Martině, je spoluzakladatelem Centra popularizace fyziky – specializované učebny, ve které si mohou žáci vyzkoušet různé fyzikální experimenty. Toto centrum je navíc otevřeno i pro žáky jiných škol, přičemž jej k oživení vyučování fyziky využívají i učitelé z České republiky. Svým přístupem k výuce fyziky se snaží tento předmět popularizovat a zvýšit jeho oblíbenost u žáků. Kromě jiných ocenění  ho  Evropská fyzikální společnost ocenila jako nejlepšího učitele Evropy.  Kromě toho je také autorem vlastních učebnic fyziky pro základní školy a gymnázia, a to i v multimediální verzi.  

  • Škola se také v rámci projektu podílela (za slovenské gymnázium to byla učitelka matematiky Mgr. Mária Čamborová) ve spolupráci s VŠB a dalšími dvěma partnerskými školami na vývoji aplikace MATH4U, která slouží k procvičování a testování středoškolské  matematiky.

Více foto viz fotogalerie.