Hlavním posláním naší školy a gymnázií obecně je především příprava žáků pro studium na vysoké škole.

V současné době vzdělává naše gymnázium žáky ve dvou studijních oborech:

 • čtyřleté studium, kód: 79-41-K/41 (1. až 4. ročník)
 • osmileté studium, kód: 79-41-K/81 (prima – oktáva)

Ve školním roce 2023-2024 má gymnázium 14 tříd, cca 406 žáků a 34 pedagogů.

 
Den otevřených dveří
 • středa  29 .11. 2023 od 14:30 h do 17:30 h.
 • sobota 13. 1. 2024 od 8:00 h do 12:00 h.
 
Výuka cizích jazyků

Od 1. ročníku čtyřletého i osmiletého studia vyučujeme současně 2 cizí jazyky. Anglický jazyk je povinný, další si žáci volí z nabídky:

 • francouzský jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk

U čtyřletého studia je anglický jazyk vyučován podle dosažené úrovně znalostí. Podrobnější informace naleznete v rubrice Předměty.

 
Volitelné předměty

Žáci si v posledních dvou ročnících čtyřletého studia a vyššího stupně osmiletého studia volí předměty z této nabídky:

 • semináře z matematiky, fyziky, biologie, chemie, zeměpisu, dějepisu
 • společenskovědní seminář, literární seminář a seminář z jazyka českého
 • deskriptivní geometrie
 • konverzace ve všech vyučovaných jazycích
 • latina, dějiny umění, dílna výtvarného umění
 • semináře z informatiky
 
Způsob hodnocení

Tradiční pololetní a závěrečné hodnocení stupni 1 – 5 ve všech vyučovaných předmětech dle platných zásad pro pětistupňovou klasifikaci. O průběžné klasifikaci žáků jsou rodiče pravidelně informováni prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

 
Školní řád

Školní řád – (pdf, aktualizace 1. 5. 2023) – byl projednán a schválen školskou radou. Žáci jsou povinni školní řád znát a dodržovat.

 
Aktivity během studia
 • adaptační kurz
 • lyžařský kurz
 • sportovně turistický kurz
 • školní pěvecký sbor
 • zájmové kroužky
 • tradiční sportovní turnaje v míčových sportech
 • sportovní týmy pro středoškolské soutěže
 • poznávací exkurze do zahraničí v průběhu studia
 • školní exkurze oborové
 • zapojení do projektu ERASMUS+
 • Cena vévody z Edinburghu
 • Klub Debrujárů
 • vzdělávací exkurze Praha – poslední ročník studia
 • šachové turnaje
 • soutěže v Sudoku a Pišqworkách
 
Třídní schůzky
 • listopad
 • duben
 • červen – pro budoucí první ročníky
 
Maturitní zkouška
 • Studium na gymnáziu je zakončeno maturitní zkouškou. Aktuální informace sledujte v rubrice Maturita