Harmonogram školního roku 2023/2024
Červenec, srpen
1. 7. – 3. 9. – hlavní prázdniny (sobota–neděle)
15. 8. – MŠMT stanoví JZS pro podzimní termín 2023
15. 8. – MŠMT stanoví konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období nadcházejícího školního roku
28. 8. – 1. 9. – přípravný týden (pondělí až pátek)
25. 8. – ředitel školy stanoví konkrétní termíny ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním období
1. 9. – 20. 9. – podzimní zkušební období pro maturitní zkoušky
4. 9. – 8. 9.  – didaktické testy společné části v podzimním období ve spádových školách
10. 9. – Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2023. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Hodnocení písemné práce zpřístupní Centrum řediteli školy do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.
1. 9. – 20. 9. – ústní zkoušky profilové části MZ v podzimním období
28. 8. – úvodní porada v 9.00 hod. v učebně fyziky
31 8. – opravné zkoušky 8.00 – 10.00 hod. (matematika, český jazyk) ve fyzikální laboratoři
1. 9. – provozní porada v 10.00 hod. k ukončení přípravného týdne a zahájení školního roku v učebně fyziky
 
Září
1. 9. – školení BOZP – pedagogický sbor v 9.00 hod., Ing Šindlerová
4. 9. – začátek školního roku 2023/2024 (pondělí) v 9.00 hod. ve třídách – třídnická hodina, poučení o bezpečnosti práce, seznámení se školním řádem
4. 9. – konání ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky z biologie v podzimním termínu 
od 11.30 hod. ve FL – 1 žák
5. 9. – zahájení pravidelné výuky dle platného rozvrhu hodin pro školní rok 2023/2024
5. – 6. 9. – výběr a rozdání učebnic sekunda – kvinta (L. Smilovský + TU)
7. 9. – rozdání učebnic prima, Dragulová
7. 9.  – Art&Science – VŠB TU – kvinta, sexta – Tomis, Vicianová
7. 9. – Koncert JF Ostrava – 3. A, 3. B, 2. A – Mokrošová
5. – 6. 9. – adaptační kurz primy – v Kunčicích pod Ondřejníkem, Beskydský H-resort, 
A. Supík, H. Dragulová (úterý–středa)
6. – 8. 9. – adaptační kurz 1. A a 1. B v Kunčicích pod Ondřejníkem, Beskydský H-resort, 
M. Richterová, H. Chlebečková, R. Studnická (středa–pátek)
11. 9. – Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, 
a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 
11. – 12. 9. – porada ředitelů středních škol MSK na Sepetné (Ostravice)
             
20. 9. – termín pro ukončení klasifikace za 2. pololetí 2021/2022 (Bohušová T., Brudovská A.)
18. – 22. 9. – závěrečná exkurze maturitních tříd do Prahy, ped. dozor:  4. A: D. Polák, oktáva: L. Smilovský (pondělí–pátek)
18. 9. – termín pro odevzdání zápisů ze schůzek předmětových komisí – na MS Teams, plány práce komisí na tento školní rok, tematické plány v elektronické podobě – v modulu Bakalář (pondělí)
18. 9. – termín pro předání – poučení o bezpečnosti, souhlas s pořizováním dokumentace o studentech apod. (pondělí)
18. 9. – aktualizace údajů za předměty a vyučující na webových stránkách školy (pondělí)
19.9. – 21.9.  –  stříbrná expedice Dofe, Baťův kanál, Strážnice. Chle, Kol
20. 9. – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
21. 9. – DVPP Kariérové poradenství a umělá inteligence (Chupáč A.)
22. 9. – 1. 10. – exkurze do jižní Francie a Katalánska – D. Šebesta, S. Mokrošová, M. Bouchalová, 
47 žáků
27. 9. – tisk, podpisy a archivace třídních výkazů za školní rok 2022/2023 (středa)
28. 9. – státní svátek – Den české státnosti (čtvrtek)
29. 9.            – Archeopark Chotěbuz (kvarta), Sedlařík, Vicianová
30. 9. – MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky pro školní rok 2023/2024
30. 9. – zveřejnění Přehledu maturitní četby pro maturitu 2024
30. 9. – září–prosinec kurz tance a společenského chování – 2. A, sexta
                     –  září – filmová projekce Muž, který stál v cestě, malý sál v kině Centrum (3. A, 3. B), Sedlařík
                 
Říjen
9. 10. – 3. 11. – souvislá pedagogická praxe Elišky Moldříkové, ved. učitel Y. Puffer
10. 10. – Školská rada 17:00
10. 10. – termín pro předání výkazu R 13-01 (o ředitelství škol)
11. 10. – Přírodovědný klokan 
13. 10. – Energetická olympiáda FIK
15. 10. – termín pro předání Výroční zprávy gymnázia
16. 10. – termín pro předání výkazu M 8 (o střední škole)
15. 10. – odeslání výkazu P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích
15. 10. – vyplnění výkazu P 1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců
18. 10. – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně biologie
19. 10. – Moravskoslezský matematický šampionát (Wichterlovo gymnázium)
24.10.-25.10. – Exkurze Brno SeBi – 4. ročník (L. Smilovský, J. Janečková)
28. 10. – státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu (sobota)
26. 10. a 27. 10. – podzimní prázdniny (čtvrtek–pátek)
31. 10. – zveřejnění témat pro zpracování školních zkušebních úloh – ředitel školy (Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Témata jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období následující po jejich zveřejnění
                      – říjen – Památník II. světové války v Hrabyni (studenti semináře z dějepisu – III. a IV. ročník), Sedlařík
                      – říjen – zámek Hradec nad Moravicí (3. B), Sedlařík
– Pišqworky – oblastní kolo
 
Listopad
1. 11. – zahájení inventarizace
1. 11. – oblastní kolo Pišqworek (1. kategorie)
6. 11. – oblastní kolo Pišqworek (2. kategorie)
16. 11. – Soutěž v řešení sudoku – oblastní soutěž (J. Janečková) 
7. 11. – Volba povolání, Slávie Havířov – prezentace školy (Chupáč A.)
      (9.00 – 17.00) Prezentace středních škol „Volba povolání“, Sportovní hala Havířov
10. – 12. 11. – MEZZOCHORI v Hradci Králové – 14. celostátní přehlídka pěveckých sborů mládeže, S. Mokrošová, B. Vicianová, pěvecký sbor školy
14. 11. – Přírodovědné dopoledne Gymkom (zodp. Puffer Y.)
16. 11. – Soutěž v řešení sudoku
16. 11. – zápis čtvrtletní klasifikace do Bakaláře (čtvrtek)
17. 11. – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii (pátek)
22. 11. – pedagogická rada v 14.00 hod. v učebně fyziky a třídní schůzky rodičů (17.00 hod.)
22. 11. – Fyziklání online Bouchalová M.
24. 11. –Náboj junior Fikáčková I.
28. 11. – Internetová olympiáda
29. 11. – Den otevřených dveří (14.30 – 17.30), org. A. Chupáč
                     – listopad – Armádní muzeum v Praze (studenti semináře III. a IV. ročníku), Sedlařík J.
– Pythagoriáda
– Vědecký čtyřboj online + prezenčně v Ostravě
– fyzikální náboj Tomis V.
– Linvistická olympiáda ŠK
– Olympiáda v jazyce českém ŠK
 
Prosinec
1. 12. – termín pro podání přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období (pátek)
7. 12. – Seminář z chemie k chemické olympiádě pro žáky ZŠ Havířova (Chupáč, A., Tomanová P.)
8. 12. – předvánoční setkání současných i bývalých pracovníků školy – Ámos, 17.00 hod.
12. 12. – klauzurní část školního kola MO kategorie A
14. 12. – vystoupení pěveckého sboru v budově ÚMH v 8 hod., S. Mokrošová
15. 12. – vánoční koncert Gymnázia Komenského v 18.00 hod. v evangelickém kostele v Havířově-Bludovicích, S. Mokrošová
15. 12.    – ukončení inventarizace a odevzdání dokumentace (pátek)
15. 12.    – předání přihlášky k jarnímu termínu MZ do IS Certis – ředitel školy
20. 12.    – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
20. 12. – škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru ze strany školy
22. 12.    – poslední den výuky před vánočními prázdninami (pátek)
23. 12. – 2. 1. 2024 – vánoční prázdniny (sobota–úterý)
                     – prosinec – Archiv města Ostravy, Hasičské muzeum (sexta)
                     – prosinec – školní kolo Dějepisné olympiády
– Vánoce Debrujárů (I. Fikáčková, B. Vicianová)
 
Leden
1. 1. – státní svátek – Nový rok; Den obnovy samostatného českého státu (pondělí)
3. 1. – zahájení vyučování po vánočních prázdninách (středa)
5. 1. – GYMKOM, aneb Tříkrálová cesta přírodními vědami, (pátek), org. Y. Puffer
13. 1. – Den otevřených dveří (sobota, 8.30-12.00 hodin), org. A. Chupáč
15. 1. – konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací ve společné části maturitní zkoušky v podzimním období 2024 určí MŠMT
15. 1. – odeslání výkazu P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích
15. 1. – ukončení příjmu přihlášek do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám (pondělí)
17. 1. – 3. 4. – přípravný kurz pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium
17. 1. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z matematiky v 15.00 hod.
18. 1. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z českého jazyka v 15.00 hod.
19. 1. – uzavření klasifikace za první pololetí školního roku (pátek, 14:00 hodin)
20. 1. – XLIX. Reprezentační ples Gymnázia od 19.00 hod.(sobota) v Dělnickém domě v Horní Suché
21. – 27. 1. – LVVZ pro 1. A a 1. B, Hynčice pod Sušinou, 
24. 1. – pedagogická rada (středa) v 14.00 hod. v učebně fyziky
24. 1. – okresní kolo MO kategorie Z9 v Karviné
30. 1. – klauzurní část školního kola MO kategorie B, C
31. 1. – konec prvního pololetí školního roku (středa), třídnická hodina, rozdání vysvědčení (výpisů)
31. 1. – termín pro vyhlášení 1. kola přijímací zkoušky a stanovení kritérií přijímacího řízení
31. 1. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z matematiky v 15.00 hod.
                     –  leden – Ostravské muzeum (kvarta), Sedlařík
                     –  leden – okresní kolo Dějepisné olympiády, Sedlařík
– Fyzikální olympiáda kategorie A
– recitační soutěže ŠK
 
Únor
1. 2.        – V kůži gymnazisty na dolním gymplu – akce pro zájemce o studium na GKH (Chupáč A.)
2. 2. – jednodenní pololetní prázdniny (pátek)
5. – 11. 2. – jarní prázdniny
14. 2. – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
14. 2. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z českého jazyka v 15.00 hod.
15.- 16.2. – Fykosí fyziklání M. Bouchalová, Jeden den s fyzikou 
21. 2. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z matematiky v 15.00 hod.
25. 2. – 1., 3. – LVVZ pro sekundu a kvintu, Karlov pod Pradědem, vedoucí P. Adamovská
28. 2. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z českého jazyka v 15.00 hod.
29. 2. – jmenování předsedů zkušebních komisí na příslušných školách – Krajský úřad
29. 2. – jmenování maturitních komisařů na příslušné školy – CERMAT
29. 2. – termín pro předání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – rozbor hospodaření školy
29. 2 – termín pro předání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací
29. 2. – pro příslušné zkušební období maturitní zkoušky jmenuje ředitel školy zadavatele nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné maturitní zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu
                     – únor – Muzeum Těšínska (III. B), J. Sedlařík
                     – Školní kolo chemické olympiády, kat. D (A. Chupáč, B. Vicianová)
 
Březen
1. 3. – termín ukončení podávání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na Gymnáziu
1. 3. – prokazatelné seznámení zletilých žáků (zákonných zástupců nezletilých žáků) s PUP s úpravami podmínek konání maturitní zkoušky – ředitel školy
1. 3. – termín pro odevzdání anotací volitelných předmětů pro školní rok 2024/2025 (pátek)
6. 3. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z matematiky v 15.00 hod.
13. 3. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z českého jazyka v 15.00 hod.
15. 3. – stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek profilové části MZ ředitelem školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním
20. 3. – provozní porada v 14.15 hod.  učebně fyziky (středa)
20. 3. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z matematiky v 15.00 hod.
22. 3. – uzavření přihlášek volitelných předmětů pro školní rok 2024/2025
22. 3. – Matematický klokan
26. 3. – krajské kolo MO kategorie Z9
28. 3.  – velikonoční prázdniny (čtvrtek)
29. 3. – státní svátek – Velký pátek
31. 3. – odevzdání seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z ČJ – žák
31. 3. – jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí pro jarní zkušební období (alespoň 1 týden před začátkem konání první zkoušky profilové části MZ, nejpozději pak do 31. 3.)
31. 3. – MŠMT určí konkrétní termíny konání didaktických testů v následujícím školním roce
31. 3. – ředitel školy informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek.
31. 3. – MŠMT zveřejní kritéria hodnocení maturitních zkoušek ve společné části
–  Slezské zemské muzeum v Opavě (studenti semináře III. a IV. ročníku), J. Sedlařík
– Školní kolo chemické olympiády, kat. C (A. Chupáč)
– Okresní a krajské kolo chemické olympiády, kat. D (A. Chupáč, B. Vicianová)
 
Duben
1. 4. – státní svátek – Velikonoční pondělí
1. 4. – od tohoto data lze konat písemné maturitní práce
3. 4. – okresní kolo MO kategorie Z678
3. 4. – přípravný kurz pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ z českého jazyka v 15.00 hod.
11. 4. – termín pro konání písemné práce z druhého cizího jazyka v rámci profilové části maturitních zkoušek, (čtvrtek)
12. 4. – 1. termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
12. 4. – termín konání písemné práce z českého jazyka v rámci profilové části maturitních zkoušek
15. 4. – termín pro konání písemné práce z cizího jazyka v rámci profilové části maturitních zkoušek
15. 4. – 2. termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
16. 4. – 1. termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia
17. 4. – 2. termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia
12. a 15. 4. – ředitelské volno pro žáky gymnázia kromě závěrečného ročníku
15. 4. – odeslání výkazu P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích
17. 4. – odeslání výkazu M 8a o střední škole
19. 4. – Matematický náboj
19. 4. – uzavření závěrečné klasifikace a zápis známek žáků maturitních tříd do Bakaláře do 14.00 hod. (pátek)
– uzavření čtvrtletní klasifikace a zápis známek do Bakaláře (prima – septima, 1. – 3. ročník), do 14 hodin (pátek)
23. 4. – klasifikační porada závěrečného ročníku studia ve 14.00 hod. v učebně fyziky– 4. A, oktáva (úterý) 
24. 4. – klasifikační pedagogická rada v 14.00 hod. a třídní schůzky rodičů (17.00 hod., středa)
26. 4. – Havířovský majáles 2024
28. 4. – nejpozději do tohoto dne Cermat předá výsledky přijímacích zkoušek škole (středa); ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů
29. 4. – (dle termínu ústních zkoušek) – rozhodnutí o prodloužení doby na přípravu ústní zkoušky (nejpozději 14 dnů před započetím zkoušky, předseda zkušební maturitní komise
30. 4. – poslední den výuky tříd 4. A a oktávy před maturitními zkouškami, předání vysvědčení (úterý)
30. 4. – poslední zvonění v tělocvičně 2. a 3. vyučovací hodinu – 4. A, oktáva (úterý)
30. 4. – předání výkazů S 8a -01 (o střední škole) 
– Fyzikální olympiáda okresní kolo kategorie EF v Karviné
– Fyzikální olympiáda krajské kolo BCD v Ostravě 
– Krajské kolo chemické olympiády, kat. C (A. Chupáč)
 
Květen
1.5. – státní svátek – Svátek práce (středa)
2. 5. – 10. 6. – maturitní zkoušky v jarním zkušebním období
2. 5. – 7. 5. – termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2024 (čtvrtek–úterý)
8. 5. – státní svátek – Den vítězství (středa)
9. – 10. 5. – individuální a skupinové konzultace maturitních tříd
13. – 17. 5. – studijní volno tříd 4. A a oktáva k přípravě na ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2024
??? – 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium (z 5. i 9. tříd ZŠ)
???. – 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium (z 5. i 9. tříd ZŠ)
15. 5. – provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
15. 5. – Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 15. května 2024. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům formou výpisu výsledků didaktického testu.
13. 5. – stanovení hodnocení profilových zkoušek – ředitel školy (nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise)
20. – 24. 5. – ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky tříd 4. A a oktáva (pondělí–pátek)
31. 5. – slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům tříd 4. A a oktáva v obřadní síni Zámečku Havířov v 17.00 – 19.00 hod. (pátek)
                      – květen – hrad Helfštýn (III. B), J. Sedlařík 
 
Červen
5. 6. – schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků (středa, 17.00 hod.)
10. 6. – S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
10. 6. – výkaz P1d-01 o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti k 30. 9.
10. 6. – 14. 6. – závěrečné třídní exkurze (třídní učitelé)
15. 6. – zpřístupnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
17. – 21. 6. – sportovně turistické kurzy pro žáky 3. A, 3. B a septima – nabídka: Vltava, Sedmihorky ……aj.
20. 6. – uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku (čtvrtek, 14.00 hodin)
24. 6. – pedagogická rada (pondělí, 12.30 hod.)
24. 6. – kulturní akce – od 9.30 hod. filmové představení v kině Centrum pro všechny třídy se ZTU (zajistí P. Feller)
25.– výběr učebnic na nižším gymnáziu – TU + ZTU
25. 6. – termín pro podání přihlášky žáka k MZ pro podzimní období 
25. 6. – den s TU nebo ZTU pro vyšší gymnázium (úterý)
26. 6 – rozdání učebnic na nižším gymnáziu – TU + ZTU
26. 6. – projektový den pro vyšší gymnázium a kvartu (středa)
27. 6. – sportovní den školy, organizuje PK Tv
28. 6. – konec školního roku, třídnická hodina, rozdání vysvědčení (pátek)
28. 6. – odevzdání seznamu literárních děl z ČJ pro podzimní termín – žák
30. 6. – jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí pro podzimní zkušební období
30. 6. – jmenování maturitních komisařů na příslušné školy pro podzimní zkušební období – CERMAT
– Planetárium – kvarta (Fyz)
 
Červenec, srpen, září
29. 6. – 1. 9. – hlavní prázdniny (sobota–neděle)
15. 7. – odeslání výkazu P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích
15. 8. – MŠMT stanoví JZS pro podzimní termín 2024
15. 8. – MŠMT stanoví konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období nadcházejícího školního roku
26. – 30. 8. – přípravný týden (pondělí až pátek)
25. 8. – ředitel školy stanoví konkrétní termíny ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním období
29. – 30. 8. – termín pro konání opravných zkoušek
1. 9. – 20. 9. – podzimní zkušební období pro maturitní zkoušky
1. 9. – 6. 9.  – didaktické testy společné části v podzimním období ve spádových školách
2. 9. – začátek školního roku 2024/2025 (pondělí)
10. 9. – Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2024. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Hodnocení písemné práce zpřístupní Centrum řediteli školy do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.
1. 9. – 20. 9. – ústní zkoušky profilové části MZ v podzimním období
 
 
Poznámka: Harmonogram je pouze rámcový. Některá data mohou být změněna v závislosti na legislativních či jiných změnách. Harmonogram bude postupně upřesňován měsíčními plány.
 
 
V Havířově dne 1. září 2023 PhDr. Petr Šimek, ředitel školy