Informace k začátku školního roku 2021/2022

Před dvěma měsíci jsme se loučili a nyní se zase setkáváme na prahu nového školního roku. Pevně věříme, že jste si léto užili a plni fyzických i psychických sil se pustíte do dalšího studia na Gymnáziu Komenského. Všichni si jistě přejeme, aby výuka probíhala běžným, tedy prezenčním způsobem, abychom se vrátíli k řadě pestrých školních i mimoškolních akcí a aktivit. Tak snad na začátek – návrat zpěvu do výuky hudební výchovy a činnosti našeho školního sboru, obnovení výuky tělesné výchovy na hřišti i v tělocvičně či činnosti kroužků. V souvislosti s “velkým návratem” po prázdninách nás čeká dodržování hygienických a proepidemických opatření a opakované testování. Podrobné informace jsou v přiloženém dokumentu.

  1. září se na vás těšíme při úvodních třídnických hodinách v 8 hodin.

Hygienická a protiepidemická opatření od 1. září 2021:  

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 

Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (např. při konzumaci potravin a nápojů, v době cvičení, zpěvu…). 

Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech žáky a jejich zákonné zástupce (Bakalář, webové stránky, třídní učitel…).  

Škola opakovaně již od počátku pandemie žákům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny.  

Do budovy nesmí vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění. 

U vstupu do školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

Důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů i předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, vypínače, klávesnice, vodovodní baterie, splachovadla…). 

Screeningové testování v září 2021: 

Na počátku září proběhne na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ve škole preventivní screeningové testování žáků s frekvencí třikrát po sobě, první test se provede první den školního vyučování (1. 9.), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. 

Testování bude ve třídě organizovat třídní učitel, případně příslušný vyučující, vždy v 1. vyučovací hodině uvedeného dne. 

Plošné testování bude zacíleno pouze na děti a žáky. Zaměstnanci škol (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci) se doručenými testy testovat nebudou. 

Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT), kterými se bude testovat ve stanovených termínech. Pro testování byly vybrány antigenní testy zn. GENRUI.  

 Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

 Třídní učitelé se obrátí na zletilé žáky a zákonné zástupce žáků nezletilých, aby zjistili, kdo bude testován a kdo testování z výše uvedených důvodů nepodstoupí. 

 V prvním testovacím dnu (1. 9.) žáci, kteří nemusí být testováni, předloží ke kontrole doklad o provedeném očkování, o prodělaném onemocnění či negativní výsledek testu z odběrového místa. Případně mohou předložit podklady i v dalších testovacích dnech, pokud by platnost opatření (očkování, testování) nabíhala později. 

 Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:  

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,  
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,  
  • nesmí zpívat,  
  • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test  

 Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  

 Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

 Průběh testování, výsledky a následná opatření: 

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. 

Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.  

Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.  

Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty. 

Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.  

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.  

Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3 až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.  

Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.  

Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.  

Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.  

Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.  

Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.  

Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. 

Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.  

Vyhodnocení testu: 

Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce. 

Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.  

Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.  

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.  

Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.  

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout  

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině se žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.  

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.  

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.  

 

V Havířově dne 23. srpna 2021