Nový projekt AMOS

Od 20. srpna 2017 do 19. srpna 2019 probíhá na naší škole projekt Amos pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005745. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Ze získaných finančních prostředků od MŠMT, ze zdrojů EU – Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, budou podpořeni učitelé i žáci v různých  aktivitách. Jedná se zejména o další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, čtenářské i matematické gramotnosti, osobnostního rozvoje a jazykového vzdělávání. Studentům se zpestří výuka zapojením odborníka z praxe nebo možností účasti na doučování.