Vyučující

Mgr. Alexandra Bouchalová – PPK  
Ing. Radka Studnická 

Výuka informační a výpočetní techniky

Počínaje 1. 9. 2022 probíhá na nižším stupni gymnázia v primě a sekundě ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní a dále v tercii a kvartě ve formě dvouhodinových cvičení týdně. Na vyšším gymnáziu pak v kvintě (resp. 1. ročníku) 2 hodiny týdně a v sextě (resp. 2. ročníku) 2 hodiny týdně. 

Výuka splňuje požadavky RVP-Z, RVP-G a současně vyhovuje požadavkům státní maturity. Žáci mohou rozšířit své znalosti a dovednosti ve volitelném předmětu Seminář z IVT, který probíhá ve 3. ročníku (programování a algoritmizace, tvorba dynamických webových stránek, php, redakční systémy, grafika, databázové systémy,…)  jako dvouletý, popřípadě ve 4. ročníku jako jednoletý seminář a navazuje a prohlubuje učivo probírané v předchozích ročnících. Seminář je určen především pro žáky, kteří mají o předmět zájem a chtějí z něj konat zkoušku v profilové části maturitní zkoušky.

Doporučená literatura

Žáci budou po celou dobu studia pracovat s dvojdílnou sadou učebnic Pavla Navrátila (sada je nepovinná):

 

Mgr. Alexandra Bouchalová