Vyučující

Mgr. Šárka Nogová – PPK

Výuka výtvarné výchovy

Výtvarná výchova jako učební a výchovný předmět vede studenty svým zaměřením a přístupem k citlivému vnímání umění a obohacuje prožívání každodenní reality. Svými možnostmi přesahuje rámec výtvarna a prolíná se do dalších sfér vzdělávání a poznávání. Výtvarná činnost se tak stává prostředkem vyjadřujícím vztah k okolnímu světu, rozvíjí fantazii, tvořivost, originalitu, uvolňuje city. Výuka výtvarné výchovy na naší škole poskytuje prostor k tomu, aby se žáci ve své výtvarné tvorbě projevovali individuálně, svobodně s důrazem na subjektivní prožitek. Dává jim příležitost k tvůrčímu experimentu i hře. Tento přístup je možný díky děleným skupinám, ve kterých pracuje maximálně 16 studentů.

Výuka výtvarné výchovy je povinný vyučovací předmět. Na naší škole probíhá v primě, sekundě, tercii a kvartě s hodinovou dotací týdně. Studenti I. ročníku si vybírají pro následující dva roky buď estetickou výchovu výtvarnou nebo hudební s týdenní dvouhodinovou dotací. Ve třetím a čtvrtém ročníku mají studenti možnost si vybrat z volitelných seminářů Dílnu výtvarné výchovy a Digitální grafiku. Semináře dále rozvíjejí zájem žáků o výtvarné umění především po praktické stránce. Teorie směřuje k přehledu uměleckých slohů a směrů výtvarného umění včetně výtvarného tvoření výrazných tvůrčích osobností v oblasti architektury, malířství, sochařství, užitého umění, a to od konce 19. století po současnost. Studenti získávají orientaci ve vývoji jednotlivých epoch světové výtvarné kultury a učí se rozpoznávat zákonitosti, které tento vývoj doprovázejí. Setkávají se tak s celou řadou pojmů z estetické oblasti a výtvarného umění. Díky teorii studenti získají základ pro vnímání a interpretaci uměleckého díla, ale zároveň si pěstují skutečný zájem o umění a cit pro umění.

V případě zájmu studentů o maturitní zkoušku z výtvarné výchovy a dějin umění (jedná se zpravidla o studenty, kteří se na vysoké škole zaměřují na studium architektury, dějin umění, výtvarné výchovy) probíhá intenzivní individuální příprava k maturitě.

Všichni vyučující výtvarné výchovy navštěvují celoročně kurzy malby a kresby vedené ak. malířem Martinem Pawerou. S tímto ateliérem spolupracujeme při přípravě studentů, kteří se chtějí v budoucnu věnovat malířství, architektuře, animaci a ilustraci.
Dlouhodobě spolupracujeme s hudebním oddělením Městské knihovny v Havířově. Vždy rádi přijímáme pozvání na divadelně-literární programy organizované knihovnou. Dalším alternativním prostorem pro tvůrčí činnost studentů nejen čtvrtých ročníků je Galerie Krystal, kterou vede galeristka Soňa Malinová. Studenti pracují přímo v galerii a tematicky je jejich práce zaměřena k probíhajícím aktuálním výstavám. Galerie pořádá pro naše studenty komorní a velice zajímavé přednášky. Důležitou součástí výuky jsou také návštěvy výstav. Pravidelně navštěvujeme galerii Maryčka, Radost a Výstavní síň Viléma Wünscheho.

Specializovaná učebna výtvarné výchovy je připojena k internetu a vybavena dataprojektorem, který umožňuje prezentovat výtvarná díla probírané látky. Studenti tak využívají své znalosti z informační a výpočetní techniky při zpracovávání svých referátů a prezentují svou práci v PowerPointu.

Svým obsahem výtvarná výchova a dějiny umění navazují a rozvíjejí učivo dalších vyučovacích předmětů, zejména dějepisu, literatury, hudební výchovy, informační a výpočetní techniky. Je důležité, aby si studenti soustavně rozvíjeli kulturní rozhled z důvodu vytvoření protiváhy ke komerční zábavě. A tím si zároveň pěstují skutečný zájem a cit pro umění.

Mgr. Šárka Nogová