Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na konci školního roku 2021/2022 výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I k podávání žádostí o podporu zjednodušených projektů z nového Operačního programu Jan Amos Komenský, který navazuje na předchozí Operační program Výzkum, věda a vzdělávání. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Výzva má dva specifické cíle. Prvním je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností. Druhým je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání zejména v případě znevýhodněných skupin, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Naše žádost o dotaci byla schválena a byl nám přidělen rozpočet ve výši 1 995 705 Kč. Projekt nazvaný AMOS 3 s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0000991 je již v pořadí naším třetím projektem zjednodušeného financování – tzv. šablon. Můžeme tak opět organizovat tandemovou a projektovou výuku, budeme dále rozvíjet metodu CLIL, podporovat žáky s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím doučování, pořádat komunitní setkání. Učitelé si budou rozšiřovat své znalosti v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt začal 1. září 2022 a předpokládaný konec je stanoven na 31. 8. 2025.