Školní rok 2020/2021 – úvodní informace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 – ORGANIZAČNÍ, HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Informace pro žáky i jejich zákonné zástupce v období od 1. září 2020

 • v úterý 1. září 2020 proběhnou od 8.00 hod. třídnické hodiny v kmenových učebnách
 • pravidelná výuka dle rozvrhu hodin na školní rok 2020/2021 bude zahájena ve středu 2. září
 • žáci nepředkládají prohlášení o bezinfekčnosti a jejich pohyb před budovou školou, při vstupu i v samotné budově není nijak omezen
 • žáci nemusí nosit roušky (či jinou ochranu dýchacích cest) v prostorách školy
 • osoby (žáci, zaměstnanci, rodiče…) s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy
 • chronicky nemocní žáci či alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel předloží jednorázové potvrzení praktického lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění
 • cizí osoby při jednání ve škole budou vybaveny ochranou dýchacích cest a vpuštěny budou pouze do vestibulu a administrativního traktu
 • v případě potřeby jsou v kanceláři školy k dispozici jednorázové rukavice, jednorázové roušky, případně ochranný štít a bezkontaktní teploměr
 • žáci dbají na dodržování základních hygienických pravidel:
  • umývání a dezinfekce rukou po vstupu do školy i během dne
  • bezpečné vysoušení rukou – jednorázové papírové ručníky, el. ventilátory
  • krátké a intenzivní větrání učeben (před vyučováním i o přestávkách)
  • používání papírových kapesníků …
 • dávkovače s dezinfekcí jsou umístěny u vstupu do školy, u východu ze šaten (přízemí), na WC i v jednotlivých učebnách
 • stejně tak jsou rozmístěny i dávkovače s dezinfekčním tekutým mýdlem a papírovými ručníky
 • stravování probíhá v běžném režimu ve školní jídelně při ZŠ Gorkého podle pokynů vedoucích pracovníků
 • po celou dobu výuky platí zpřísněná opatření pro úklid školy, s nimiž byli pracovníci úklidu seznámeni, jedná se zejména o:
  • zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)
  • pro čištění a dezinfekci se používají schválené a doporučené dezinfekční prostředky
  • zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.
  • dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách)
 • v případě podezření na výskyt infekčního onemocnění dle popsaných příznaků v průběhu přítomnosti žáka ve škole mu bude poskytnuta rouška a bude umístěn do izolační místnosti do doby odchodu zletilého žáka/vyzvednutí nezletilého žáka zákonným zástupcem ze školy
 • škola bezprostředně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka/ zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • distanční výuku škola poskytuje v případě, že je v důsledku krizových či mimořádných opatření (vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Krajskou hygienickou stanicí) znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy; dotčení žáci přechází na distanční výuku, ostatní pokračují v prezenčním vzdělávání
 • ve výše uvedeném případě mají žáci povinnost se distančně vzdělávat
 • pokud takové okolnosti nenastanou, nemá škola povinnost poskytovat vzdělání distančním způsobem

 

 

V Havířově dne 25. srpna 2020                                    PhDr. Petr Šimek ……………..

ředitel školy