Přijímací řízení 2020

Aktuální informace k 1. červnu 2020

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

 • pondělí 8. června 2020 – čtyřleté studium
 • úterý 9. června 2020 – osmileté studium

Místo konání:

 • Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou na přihlášce uvedl jako první v pořadí.

Pozor:

 1. K účasti na Jednotné přijímací zkoušce se vztahují i přiložená závazná hygienická pravidla, která vychází z metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6. května 2020 a formulář čestného prohlášení.
 2. Výsledek JPZ platí na obě školy v přihlášce uvedené. Uchazeč je tedy uveden v listině výsledků na obou školách.

Pozvánky k JPZ

 • Pozvánku zašle ředitel školy zákonným zástupcům uchazeče nejpozději 10 pracovních dnů před konáním JPZ (tedy nejpozději 25. května u čtyřletého oboru, 26. května u osmiletého oboru).

Průběh zkoušky

 • JPZ koná uchazeč pouze jednou (oproti předchozím letům).
 • Prodlužuje se čas pro vypracování testů:
  • test z matematiky 85 minut (dříve 70 minut)
  • test z českého jazyka 70 minut (dříve 60 minut).

Zpracování a zveřejnění výsledků

 • Škola obdrží výsledky JPZ do 7 dnů po termínu konání a následující den je musí zveřejnit na svých webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole.
 • Datum zveřejnění výsledků pod registračními čísly:
  • čtyřleté studium – úterý 16. června 2020
  • osmileté studium – středa 17. června 2020.

Přijatí uchazeči

 • Na základě vyvěšeného pořadí (již nedostanou žádné další uvědomění) odevzdají (osobně, poštou) do 5 pracovních dnů po zveřejnění zápisový lístek
 • Termín pro odevzdání zápisového lístku uchazeče o čtyřleté studium je 23. červen, pro uchazeče o osmileté studium 24. červen 2020.

Nepřijatí uchazeči

 • Do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podá zákonný zástupce žádost o vydání nového rozhodnutí (formulář bude k dispozici na webových stránkách školy). Na základě podané žádosti a podle pořadí uchazeče pak ředitel školy, při existenci volných míst, vydá nové rozhodnutí o přijetí.
 • Platí tedy tři podmínky:
  • a) musí být volná místa ve stanovené kapacitě přijímaných,
  • b) nepřijatý uchazeč si podal žádost o změnu rozhodnutí,
  • c) je v pořadí na takovém místě, které přijetí umožňuje.
 • Uchazeč přijatý na základě nového rozhodnutí pak doručí do školy do 10 pracovních dnů zápisový lístek

Zpětvzetí zápisového lístku

Zákonný zástupce si  může vyzvednout zápisový lístek ve škole, v níž ho původně odevzdal, a podat na jiné škole pouze v případě, že na tuto školu byl uchazeč přijat na základě vydání nového rozhodnutí.

Náhradní termín JPZ

 • Je pouze jeden pro obě formy studia – úterý 23. 6.
 • Může jej využít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů písemně omluvil řediteli školy z řádného termínu a ředitel školy omluvu akceptuje.

Harmonogram JPZ

Žádost o vydání nového rozhodnutí