AMOS - obsah je AMOS2 - UPRAVIT

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Projekt s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0012248 nazvaný AMOS 2 vychází z výzvy MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je vedený formou zjednodušeného vykazování, tzv. šablon. Tato výzva č. 02_18_065 pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky mimo hl. m. Prahy a podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá škole při společném vzdělávání žáků, aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Inovací v tomto projektu je kurz CLIL pro vyučující předmětů, do kterých chtějí zavést anglický jazyk.

Cílem je podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské gramotnosti, projektové výuky, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků, podporovat spolupráci škol a zaměstnavatelů. Projekt umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemnou spolupráci pedagogů.

Projekt začal 1. září 2019 a bude trvat dva roky do 31. srpna 2021. Celkový rozpočet je 1 516 383,- Kč. Z těchto prostředků budou postupně hrazena školení DVPP jako např. kurz ICT pro pedagogický sbor školy v délce 16 hodin, jazykové kurzy pro učitele v délce 80 hodin, kurz CLIL pro zavádění anglického jazyka do nejazykových předmětů, odborné kurzy v rámci osobnostně sociálního rozvoje pedagogů, kurzy projektové výuky, matematické a čtenářské gramotnosti. Žáci budou podpořeni možnosti účasti na doučování, výuka bude obohacena o zapojení odborníka z praxe, kdy např. do hodin cizího jazyků bude docházet rodilý mluvčí. Jednou z inovativních aktivit je také tandemová výuka spočívající v tom, že v jedné hodině učí dva pedagogové, vzájemně se doplňují a spolupracují.

Projekt naplňuje cíle školního akčního plánu rozvoje vzdělávání na období 2019 až 2021, který je ke stažení ZDE.

Mgr. Dalimil Šebesta